FLUR 2001 > 2024Harutaka Mochizuki, Kawashima Makoto